Utviklings- og prosjektledelse

Alle virksomheter må mestre endring og utvikling. Ledelsen må derfor ha et kontinuerlig fokus på ledelse av utviklingsutfordringene gjennom bl.a. følgende: 
 • Tilrettelegge for politikernes/styrenes valg av visjoner og strategiske mål
 • Gi beslutningstakerne et kvalitetssikret og kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag
 • Sette fokus på og gripe nye muligheter
 • Lede virksomhetens utviklingsoppgaver slik at det skapes resultater iht. målene
Å øke en virksomhets utviklingsevne krever først og fremst endring i menneskers adferd på alle nivå, dvs. politisk, i ledelsen og blant de ansatte. For å hjelpe menneskene til å ha den rette adferden, er det viktig med kompetanse/ kunnskap om hva jeg må gjøre og hva som er min rolle. Bruk av metoder og verktøy er viktig for å støtte opp om ønsket adferd. Dette for at hele organisasjonen får en felles forståelse og språk i forhold til gjennomføring av krevende utviklingsoppgaver.

Organisering av utviklingsoppgavene som prosjekter er blitt en vanlig arbeidsform. Prosjektarbeidsformen gir noen regler for hvordan oppgavene skal gjennomføres. God prosjektledelse er viktig for å lykkes med prosjektene, hvilket betinger at prosjektlederne har kunnskap om hvordan prosjekter skal gjennomføres. Enda viktigere er imidlertid at basisorganisasjonen, som ofte inititerer prosjektene, ivaretar sin rolle og oppgaver. Prosjektene iverksettes alltid for å løse utfordringer/utnytte muligheter for virksomheten eller et lokalsamfunn. Dette eierskapet til prosjektene må forvaltes ved at prosjektene blir styrt gjennom bl.a.følgende: 
 • Sikre at bare prosjekter som har potensial til å løse prioriterte utfordringer blir gjennomført
 • Stoppe prosjekter med for stor risiko og/eller lite potensial i en tidlig fase
 • Ta i mot og implementere prosjektenes resultater i virksomheten slik at den ønskede effekten kan oppnås
Vi i Kinei AS er erfarne ledere og prosjektledere som kan bistå våre kunder med:
 • Prosjektledelse av plan- og utviklingsprosjekter
 • Være rådgiver for ledelsen og prosjektledere i planlegging og gjennomføring av planer og prosjekter
 • Bistå med tilrettelegging og prosessledelse når viktige aktører og interessenter skal samles for å skape løsninger/prosjektresultater
 • Bistå med opplæring i utviklings- og prosjektledelse basert på anerkjente metoder
Metoder og verktøy som vi tilbyr:
 • PLP Prosjektlederprosessen - som et strategisk utviklingsverktøy for ledelsen
 • e-planverktøyet - som er et internettbasert informasjons- og kommunikasjonsverktøy for gjennomføring av offentige plan- og utviklingsprosjekter
  

Kontakt oss
                           

   May Rostad

   Tlf. +47 905 90 720
    may@kinei.no