PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen er et verktøy for gjennomføring av utviklingsoppgaver. Metoden styrker organisasjoners evne til å gjennomføre utviklingsoppgaver og sikre kvaliteten i prosjektresultatet. Studier viser at eierskap til prosjektene er en faktor som i vesentlig grad påvirker hvorvidt prosjektets resultat blir en suksess eller fiasko. PLP Prosjektlederprosessen er unik i forhold til tilrettelegging av god eierforankring samt gir eierne en aktive rolle i beslutninger og styring av prosjektene.

PLP Seminar
Kinei AS tilbyr 1/2 dags-seminar med presentasjon av hovedprinsippene i metodikken. Seminaret gir en innføring i PLP som verktøy for kvalitetssikret strategisk utviklingsarbeid og for heving av utviklingsevnen i organisasjonen.

Målgruppe: Ledergruppen (prosjektansvarlige) og styrene/politikerne (prosjekteiere)

PLP Verksted
Kinei AS tilbyr skreddersydde 2-dagers verksted, der opplæringen foregår i aktiv dialog med deltakerne. Opplæringen gir direkte nytteverdi gjennom arbeid med PLP metodikken og PLP dokumentasjon i konkrete prosjektcase som er aktuelle for dere.

Målgruppe: Prosjektansvarlige og prosjektledere.

PLP Rådgivning
Implementering av PLP som verktøy kan gjerne organiseres som et utviklingsprosjekt, der målsettingen er å styrke utviklingsevnen og få etablert en prosjektutviklingskultur. Kinei AS kan bistå med organiseringen av et slikt innføringsprosjekt samt være rådgiver/trener for en-to interne PLP ressurspersoner/coacher, som organisasjonen bør ha.

Nytteverdi for organisasjonen
Implementering av PLP blir også en treningsarena for ledelses- og organisasjonsutvikling der lederne får viktig ledertrening: 

  • Bestille prosjekter med klare mål, tids- og kostnadsrammer
  • Følge op prosjektledernes arbeid og styre prosjektene iht. vedtatt prosjektplan
  • Ordne opp med uklare eller endrede rammebetingelser underveis
Nytteverdi for politikerne
  • Bedre kunnskapsgrunnlag for beslutninger og mer direkte styring med prosjektene
  • Mer interessant poltikerrolle med sterkere involvering i prosjektene

 

 

Kontakt oss
                           

   May Rostad

   Tlf. +47 905 90 720
    may@kinei.no