Kunder

Kunder opplæring PLP Prosjektlederprosessen (2008-2012):
Telemark fylkeskommune, opplæring av samtlige kommuner i Telemark og kommuner i Kongsbergregionen
Telemark fylkesbibliotek
Nore og Uvdal kommune
Universitetet i Oslo, Rikshospitalet 
Ullensaker kommune
Kongsberg kommune
Lier kommune 
Vinje kommune

Regneark for selvkost og gebyrberegninger for VAR-tjenestene:
Ca. 60 kommuner har kjøpt vårt regneark for selvkostberegninger i perioden 2001-2010. Vi oppdaterer regnearket løpende for våre kunder i tråd med endringer i regelverket og iht. kommunes ønsker og behov. I 2010 solgte vi regnearket til tre nye kommuner i tillegg til oppdatering for fire eksisterende brukere.

Krødsherad kommune:
2010-2014: Kommunens renseanlegg må utvides for å få nok kapasitet for framtidig utbygging og utvikling på Norefjell. To alternative utbyggingsstrategier vurderes. Kinei er engasjert for å utføre selvkostberegninger for alternativene og vurdering av alternative VA-gebyrmodeller for kommunens innbyggere og fritidsbebyggelsen på Norefjell. Behovet for opprettholdelse av Norefjell Vann og Avløpsselskap vurderes.Utarbeiding av kommunale VA-gebyrforskrifter
 


Norsk Vann:
2014-2015: Revidering av Norsk Vanns veiledning for selvkostberegninger og praktisering av selvkost i vann og avløpssektoren
2012-2014: Utvikling av nytt dataverktøy for bedreVANN rapportering for kommuner og interkommunale selskap. Kravspec. og testing.
2013-2014: Utredning "Fra driftsassistanser til regionale vannassistanser"
2012-2014: Utvikling av modell for bedreVANN for interkommunale selskap i vannbransjen
2012-2013: Påvirkningsarbeid mht. Kommunal og moderniseringsdepartementets revidering av retningslinjer for selvkostberegninger H3/14
2013-2016: Rammeavtale innenfor område "Ikke tekniske prosjekter" alle 3 satsningsområdene og "åpen klasse"
2009-2011: Rammeavtale med Norsk Vann innenfor satsingsområdene Synliggjøring og Kompetansebygging
1998-2014: Rådgiver for utvikling og bruk av Norsk Vanns system for tilstandsvurdering av kommunale VA-tjenester. ca. 60 kommuner deltar i 2011
2008-2010: Prosjektleder for utvikling av benchmarkingsportalen bedreva.no , som en del av KS-portalen bedrekommune.no.  
2006-2010: Utarbeiding og vedlikehold av Norsk Vanns veileder for selvkostberegninger for kommuner og VA-selskap
2009-2010: Omfang av statlige gebyrer på VAR-området
2010-2011: Veiledning kommunale gebyrforskrifter for VA-tjenestene

VAnnforsk:
2014:        Utredning om brukerfinansiert FoU i Vannbransjen. Kartlegging av modeller for brukerfinansiert FoU i andre bransjer, i vannbransjen i Sverige og Danmark og vurdering av alternative modeller i Norge.

KS Buskerud:
2007-2010: Utvikling av BuskerudPlan, som er kjøreregler for bedre samhandling mellom kommunene og regionale planmyndigheter i arealplanleggingen i
Buskerud. Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene, Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Vegvesenet og NVE

Molde kommune:
2009: Forprosjekt interkommunalt VA-samarbeid mellom Molde, Fræna, Aukra og Eide kommune samt Eide Vassverk. Utredning av alternative samarbeidsmodeller for å løse kompetanseutfordringen i regionen. Tilleggsutredning for Midsund kommune i 2010.

Renovasjon i Grenland IKS
:
2014-         : May Rostad er styreleder. Interkommunalt samarbeid for innsamling og behandling av husholdningsavfall og næringsavfall fra eierkommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. Selskapet har fom. 2015 åtte ansatte.

Drammen Drift KF:
2010-         : May Rostad er styreleder. Foretaket har ca. 40 årsverk og omsetter for ca. 55 mill.kr pr. år. ca. 80 % av omsetningen er oppdrag driftsoppgaver på vann- og avløpsnettet og mindre VA anleggsprosjekter for Drammen kommune. Øvrige oppdrag er for andre kommuner i regionen og for private.

Nedre Romerike Vannverk IKS:
2007-         : May Rostad er nestleder i styret . Vannverket eies av Skedsmo, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Sørum og Fet kommuner og forsyner ca. 130 000 innbyggere.

Nore- og Uvdal, Rollag og Flesberg kommune:
2010. Bistand til utarbeiding av prosjektplan for interkommunalt samarbeid om kommunale pleie- og omsorgstjenester

Flesberg kommune:
2013-2014: Nytt forprosjekt 1-10 skole, flerbrukshall og svømmehall på Stevningsmogen"
2007-2008. Prosjektleder for forprosjektet "Ny barneskole med flerbrukshall"
2006-2007. Prosjektleder for forstudie "Skolestruktur og modernisering av skolebygg"

Lier kommune:
2009: Notat. Utvikling av Lierstranda. Grunnlag for organisering av kommunens videre arbeid og samhandling med aktørene
2009: Arrangement og ledelse av verksted - strukturering av kommuneplanens samfunnsdel
2007: Arrangement og ledelse av miljøverksted - Konsekvenser av utfylling av strandsonen langs Lierstranda for biologisk mangfold

Kongsberg kommune:
2007. Kongsberg 40000. Konsekvensvurderinger for infrastruktur skole, veg, energi og VA, knyttet til kommunens mulighetsstudie for alternative utbyggingsstrategier for Kongsberg byområde

Kommunal og regionaldepartementet:
2004. Tilrettelegging for benchmarking av www.kostra.no. Problemnotat

Fredrikstad kommune, teknisk drift:
2003-2004. Innføring av resultatstyrte tjenesteavtaler for produksjon av VAR-tjenestene

Buskerud fylkeskommune/Rådet for Drammensvassdraget:
2003. Mulighetsanalyse for utvidet VAR-samarbeid i Drammensregionen. Utredning utført i samarbeid med Novus Vita AS

Buskerud fylkeskommune:
1999-2003: Utarbeiding av vannforsyningsmelding for Buskerud. Leder for redaksjonskommiteen
2001. Vann og avløpsgebyrer. Gebyrmodeller og grunnlaget for beregning av gebyrer

Buskerud fylkeskommune, Kongsberg kommune og Sigdal kommune:
2001-2003: Offentlig forsknings- og utviklingskontrakt "KommunEplanlegging". Utvikling og uttestning av den elektroniske samhandlingsverktøyet e-plan i tre planprosesser:
Kommuneplanprosess i Sigdal kommune, Visjon- og strategiprosess i Kongsbergregionen (8 kommuner), Fylkesplanprosess for handel, service og senterstruktur

Øvre og Nedre Eiker kommune:
2001. Etablering av interkommunalt VA-selskap. Vurdering av potensial. konsekvenser og organisering

Øvre Eiker, Nedre Eiker og Kongsberg kommune:
2000. Regionalt VA-samarbeid. Vurdering av effektiviseringspotensial ved ulike typer samarbeidstiltak

Røyken kommune:
2000. Etablering av VAR-tjenestene som aksjeselskap. Vurderingsnotat.

Hole og Ringerike kommune/Arbeidsgruppen for Aksjon Steinsfjorden.
2000. Strategier for gjennomføring av opprydningstiltak for spredt bolig- og fritidsbebyggelse i Steinsfjordens nedbørfelt. Delprosjekt "KUR for Steinsfjorden". 

 

 

Kontakt oss
                           

   May Rostad

   Tlf. +47 905 90 720
    may@kinei.no