Utredinger, analyser og benchmarking

Samfunnet og omgivelsene endrer seg både raskere og hyppigere enn tidligere og kravet til effektivitet i alle ledd forsterkes stadig. Dette krever omstilling, nye måter å arbeide på, samarbeide på og løse oppgaver på. Til grunn for de avveiningene og avgjørelsene dette betinger er det viktig å ha en helhetlig oversikt over status, fakta, analyser, muligheter og vurderinger gjennom faglige utredninger.
 
Utarbeidelse av strategier er helt avgjørende for å nå konkrete mål og politiske målsettinger. Kinei AS besitter ulike metoder og virkemidler ved gjennomføring av strategiprosesser. Det kan bl.a. være bruk av scenarier og bred brukermedvirkning .
 
Kommunal sektor har monopol på mange av sine tjenester med fravær av konkurranse på pris og kvalitet. Dette betinger at målemetoder i forhold til effektivitet/pris og brukertilfredshet er helt avgjørende i forhold til politisk styring og prioritering.

 
KOSTRA gir informasjon om ressursbruk knyttet til de fleste kommunale tjenester og varer. Men KOSTRA-tallene gir ingen informasjon om kvalitet og brukertilfredshet. Dette innebærer at KOSTRA-tallene må analyseres og vurderes i en større sammenheng. Det sammen gjelder for sammenlikning/ benchmarking av andre typer sammenliknbare data innefor de fleste samfunnsområder.
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt oss
                           

   May Rostad

   Tlf. +47 905 90 720
    may@kinei.no